Shrimp Fajitas

Price: $10.95

Ingredients

  • Cheese or Cilantro
  • /
  • Onion
  • /
  • Refried beans
  • /
  • Rice
  • /
  • Shrimp
  • /